Product added to basket
Loading
Loading

Motip

Kompakt Autolak Spray

Produktinformation

Motip original autolak på spray. Her får du en professionel spraymaling til den mindre skade som f.eks en ridse eller stenslag. Maling på spray kan også bruges til lidt større skader på f.eks. skærmkanter, paneler eller lakering af bil.

Motip autolak spray er opdelt i non-metallic farver (varenr. 41000-46999) og
metallic farver (varenr. 51000-56000).

Forbehandling
Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Fjern løs gammel lak, rust og slib
overflade. Påfør et lag MoTip primer egnet til overfladen. Efter tørring slibes bundlaget (korn 600).

Behandling
Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Aerosolen skal have stuetemperatur. Bedst behandlingstemperatur 15 til 25° C.

Før brug, ryst aerosolen i 2 minutter og sprøjt en prøve. Afstand til overfladen, der skal behandles cirka 25 til 30 centimeter. Påfør lakken i flere tynde lag. Inden det næste lag påføres, ryst igen aerosolen.

For et optimalt resultat påføres et efterbehandlingslag af motip akryl klarlak.

Er du i tvivl om hvilken farve du skal vælge?

Hvis du kender din bil farvekode. Indtast det i MOTIP farve søgeværktøj for at få at vide hvilken varenr. der passer til netop din farvekode.

Hvis du ikke kender din bil farvekode, så kan du se mere her: sådan finder du farvekoden på din bil

 • Original bil farve
 • Hurtigttørrende
 • Fremragende dækning og fyldeegenskab
 • Holdbar farve og glans
 • Ridsefri og stødsikker
 • Modstandsdygtig over for vejrpåvirkninger
 • UV-bestandig og ikke falmende
 • Korrosionsforebyggende
 • Fremragende vedhæftning
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige faste stoffer Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H222: Ekstremt brandfarlig aerosol.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H280: Indeholder gas under tryk; kan eksplodere ved opvarmning.
 • H351: Mistænkt for at forårsage kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en fare>.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H228: Brandfarlig fast stof.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.

P-sætninger

 • P312: Kontakt et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/... hvis du har det dårligt.
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P264: Vask grundigt ... efter håndtering.
 • P337: Hvis øjenirritationen fortsætter:
 • P251: Brug ikke prik eller brænd, selv efter brug.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P313: Få lægehjælp/rådgivning.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P211: Spray ikke mod en åben flamme eller anden tændkilde.
 • P271: Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P410: Beskyttes mod sollys.
 • P412: Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C/122°F.
læs mere læs mindre

Autolak 55260 - Sølv Metallic

 • Lager: 9 på lager
 • Varenr.: 55260
 • Mængde: 1 SPRAY(400 ML)
Mængde begrænset - varen udgår