Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

70-260 2K Uhs Voc Klarlak 2:1

Produktinformation

2K Ultra high solid klarlak til brug på solvent og vandbaseret maling. Klarlakken er ekstremt UV-resistent, let at sprøjte, fremragende flow, hurtig tørring, intet tab af glans.

 • Brancher: Autolakering, Storvognslakering
 • Mærke: Q-Refinish
 • Type: Klarlak
 • Produktfarve: Transparent
 • EAN: 4251380501397
 • Leverandør varenr.: 70-260-5000

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige gasser Selvreaktive stoffer og blandinger Brandfarlige faste stoffer

H-sætninger

 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

P-sætninger

 • P340: Fjern personen til frisk luft og hold vedkommende komfortabel med hensyn til vejrtrækningen.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P312: Kontakt et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/... hvis du har det dårligt.
 • P261: Undgå indånding af støv/gas/dampe/sprøjt/aerosol.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P304: Hvis indåndet:
læs mere læs mindre

70-260 2K Uhs Voc Klarlak 2:1

 • Lager: 79 på lager
 • Varenr.: 70-260-5000
 • Mængde: 5 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE