Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

70-260 2K Uhs Klarlak 2:1 Anti-Scratch

Produktinformation

Q-Refinish 70-260 er en ridsefast to-komponent HS akryl klarlak baseret på Reflow Teknologi. På grund af dens modstandsdygtighed over for mikroridser (forårsaget f.eks. af bilvaskhaller) og kemikalier, er 70-260 HS Klarlak særligt velegnet til høj-kvalitets del- eller fuldlakeringer af biler, motorcykler og erhvervskøretøjer.

70-260 er særdeles let at påføre og sikrer optimal sprøjtetågeoptagelse under påføring på store overflader eller ved høje temperaturer. VOC

2004/42/IIB(e)(840)<530).

Blandingsforhold: 2:1 + 0-5%

Vælg hærder:  70-260HN (normal) eller 70-260HF (hurtig)

Brugstid ved 20°C:

- 1 time med 70-260HF (hurtig)
- 2,5 time med 70-260HN (normal)

Viskositet: 18 - 21 sek 4 mm DIN

Sprøjtepistol opsætning (RP): - 1,2 - 1,3 mm ved 2,0 - 2,2 bar

Forbrug: 6 - 8 m²/L

Påføringslag: 1-2 lag

Mellem lagene: 5-10 min

Før ovntørring: 10-15 min

Lagtykkelse: 40-50 µm

Tørring ved 20°C:

- Støvtør: 20-25 min
- Berøringstør: 4-6 timer
- Klar til samling: 16 timer

Tørring ved 60°C:

- Berøringstør: 20-30 min
- Klar til samling: 1 time

IR Tørring:

- Kortbølge: 8 min
- Mellembølge: 10-15 min

Sikkerhedsanbefaling: Vi anbefaler som altid brug af åndedrætsværn og at tjekke sikkerhedsdatabladet.

 • Brancher: Autolakering, Storvognslakering
 • Mærke: Q-Refinish
 • Type: Klarlak
 • Produktfarve: Transparent
 • EAN: 4251380501397
 • Leverandør varenr.: 70-260-5000
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige gasser Selvreaktive stoffer og blandinger Brandfarlige faste stoffer

H-sætninger

 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

P-sætninger

 • P340: Fjern personen til frisk luft og hold vedkommende komfortabel med hensyn til vejrtrækningen.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P312: Kontakt et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/... hvis du har det dårligt.
 • P261: Undgå indånding af støv/gas/dampe/sprøjt/aerosol.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P304: Hvis indåndet:
læs mere læs mindre

70-260 2K Uhs Klarlak 2:1 Anti-Scratch

 • Lager: 63 på lager
 • Varenr.: 70-260-5000
 • Mængde: 5 L
Mængde begrænset - varen udgår
;