Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

20-300 Multi Spartelmasse

Produktinformation

20-300 Multi er en spartelmasse baseret på førsteklasses polyesterharpiks. Vedhæfter på jern, stål, aluminium, zinkbelagte overflader, glasfiber og træ. Homogen, elastisk og meget let at slibe og samt høj opbygning uden porer/pinholes.

Bemærk denne spartelmasse er to komponent og skal mixes med hærder i forholdet 100:2-3. Hærder medfølger ved køb.

Brugstid ved 20°C 3-4 min. 

Tørretid ved 20°: 15-20 min

Tørretid ved 60°: 5-10 min

Slibes med P150-P240.

 • Brancher: Autolakering, Metallakering, Storvognslakering, Karosseriteknik
 • Mærke: Q-Refinish
 • Komponent type: 2-komponent
 • EAN: 4251380504053
 • Leverandør varenr.: 20-300-3042
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige faste stoffer Selvreaktive stoffer og blandinger Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H334: Kan forårsage allergi eller astma symptomer eller åndedrætsbesvær, hvis det indåndes.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.

P-sætninger

 • P235: Hold dig kølig.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P403: Opbevares på et godt ventileret sted.
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
læs mere læs mindre
Mængde begrænset - varen udgår

20-300 Polyester Multi Spartel inkl. hærder

 • Lager: 327 på lager
 • Varenr.: 20-300-1800
 • Mængde: 1,80 KG
Mængde begrænset - varen udgår
;