Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

20-300 Multi Spartelmasse

Produktinformation

20-300 Multi er en spartelmasse baseret på førsteklasses polyesterharpiks. Vedhæfter på jern, stål, aluminium, zinkbelagte overflader, glasfiber og træ. Homogen, elastisk og meget let at slibe og samt høj opbygning uden porer/pinholes.

Bemærk denne spartelmasse er to komponent og skal mixes med hærder i forholdet 100:2-3. Hærder medfølger ved køb.

Brugstid ved 20°C 3-4 min. 

Tørretid ved 20°: 15-20 min

Tørretid ved 60°: 5-10 min

Slibes med P150-P240.

 • Brancher: Autolakering, Metallakering, Storvognslakering, Karosseriteknik
 • Mærke: Q-Refinish
 • Komponent type: 2-komponent
 • EAN: 4251380500871
 • Leverandør varenr.: 20-300-1800
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Selvreaktive stoffer og blandinger Brandfarlige gasser Brandfarlige faste stoffer

H-sætninger

 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H334: Kan forårsage allergi eller astma symptomer eller åndedrætsbesvær, hvis det indåndes.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.

P-sætninger

 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P235: Hold dig kølig.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P403: Opbevares på et godt ventileret sted.
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
læs mere læs mindre
Mængde begrænset - varen udgår

20-300 Polyester Multi Spartel inkl. hærder

 • Lager: 87 på lager
 • Varenr.: 20-300-1800
 • Mængde: 1,80 KG
Mængde begrænset - varen udgår
;