Product added to basket
Loading
Loading

Lechler

Mc450 Macrofan Autogard Uhs Klarlak

Produktinformation

2K UHS akryl klarlak baseret på specielle polymerer, der giver god ridsfasthed. Anvendes på overflader, der tidligere er belagt med Hydrofan basefarve.

 • Brancher: Autolakering
 • Mærke: Lechler
 • Type: Klarlak
 • EAN: 8023816061142
 • Leverandør varenr.: L0MC0450L1

Sikkerhed og miljø

GHS

  Selvreaktive stoffer og blandinger

H-sætninger

 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.

P-sætninger

 • P235: Hold dig kølig.
 • P378: Brug … til slukning.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P201: Indhent særlige instruktioner inden brug.
 • P370: I tilfælde af brand:
 • P403: Opbevares på et godt ventileret sted.
 • P202: "Do not handle før alle sikkerhedsforanstaltninger er læst og forstået."
læs mere læs mindre

Mc450 Macrofan Autogard Uhs Klarlak

 • Lager: 17 på lager
 • Varenr.: L0MC0450L1
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår
;