Product added to basket
Loading
Loading

Sika

Biresin Vr410 Styrenfri Reparationsmasse

Produktinformation

SikaBiresin VR410  er en universal letvægts polyester styrenfri spartelmasse. Med dens cremede konsistens, nemme blanding og anvendelse, fungerer den både som fin- og grov spartelmasse. Spartelmassen er arbejdsmiljøvenlig og nem at slibe. 

Dens fremragende slibeegenskaber, reducerer tiden og øger effektiviteten og gør det derfor lettere at reparere en skade. SikaBiresin VR410 kan anvendes som reparationsspartelmasse.

Kan påføres på stål, aluminium, galvaniserede- og polyesteroverflader. Hvis maksimal korrosionsbeskyttelse er påkrævet, skal du anvende på epoxy primer inden påføring af spartelmassen.

Blandeforhold: SikaBiresin VR410 blandes 100:3 (vægt). Mere hærder end 3% accelererer ikke hærdningen, men kan forårsage tab af vedhæftning og / eller misfarvning af efterfølgende lakering. Bland komponenterne grundigt til en ensfarvet masse inden påføring.

Påføring: Påfør spartelmassen i tynde lag i intervaller indenfor potlife med metal-, plast- eller gummispartel.

VR410 kan slibes efter:  30 min. v/10°C eller 25 min v/20°C eller 15 min v/30°C.

 • Hærder medfølger
 • Basis To komponent styrenfri umættet polyester
 • Farve Lysegrøn
 • Hærdemekanisme Kemisk reaktion
 • Densitet 1,0 kg/l A)
 • Stabilitet God
 • Påføringstemperatur 10°C – 30°C
 • Brancher: Karosseriteknik, Autolakering, Storvognslakering
 • Mærke: Sika
 • Type: Polyester spartelmasse
 • Produktfarve: Lysegrøn
 • Komponent type: 2-komponent
 • EAN: 7612895710945
 • Leverandør varenr.: 677054
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

H-sætninger

 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H360: Kan skade frugtbarheden eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det endegyldigt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en fare>.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H242: Opvarmning kan forårsage brand.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H241: Opvarmning kan forårsage brand eller eksplosion.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.

P-sætninger

 • P337: Hvis øjenirritationen fortsætter:
 • P313: Få lægehjælp/rådgivning.
 • P261: Undgå indånding af støv/gas/dampe/sprøjt/aerosol.
 • P264: Vask grundigt ... efter håndtering.
 • P273: Undgå udledning til miljøet.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P391: Opsamles spildet.
 • P333: Hvis der opstår hudirritation eller udslæt:
 • P333 + P313: Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp/rådføring.
 • P337 + P313: Hvis øjenirritationen vedvarer: Søg lægehjælp/opmærksomhed.
læs mere læs mindre
Mængde begrænset - varen udgår
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE