Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

50-170 Penselbar Søm Forsegler Grå

Produktinformation

50-170 tætningsmiddel til (seam sealer) samlinger er en ens-komponent tætningsmiddel designet til at forsegle permanente samlinger, sømme, riller og overlappende områder. Nem påføring med pensel.

God vedhæftning til metal, zinkbelagte metalplader, grunderede overflader og gammel maling. Bliver permanent fleksibelt.

Velegnet til at forsegle svejsesømme og andre samlinger på køretøjer og maskiner. Anvendes til at forsegle frontspoiler og bagkofanger samt overlappende samlinger i bagagerum, førerhuse, hjulkasser osv.

læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige faste stoffer Selvreaktive stoffer og blandinger Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H315: Forårsager hudirritation.

P-sætninger

 • P340: Fjern personen til frisk luft og hold vedkommende komfortabel med hensyn til vejrtrækningen.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P304: Hvis indåndet:
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
læs mere læs mindre

50-170 Brushable Seam Sealer Grå

 • Lager: 83 på lager
 • Varenr.: 50-170-1000
 • Mængde: 1 KG
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE