Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

40-222 2K Hs Unifill 4:1

Produkt information

Universel high solid akryl filler med fremragende isolation egenskaber og aktiv rustbeskyttelse. Fabriksprimere behøver ikke at slibes. Mulig som våd i våd ved at tilføje 99-222 W/W Converter.

Fremragende flow og super let at slibes. Lavt VOC-indhold. direkte vedhæftning til metalplader, galv. zinkbelægning, aluminium såvel som det meste af plasten, der bruges i bilindustrien.

 • Brancher: Autolakering, Karosseriteknik
 • Produktfarve: Grå, Hvid, Sort
 • Underlag: Bart metal, Aluminium, Metalplader
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

H-sætninger

 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.

P-sætninger

 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P378: Brug … til slukning.
 • P403: Opbevares på et godt ventileret sted.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P370: I tilfælde af brand:
 • P233: Hold beholderen tæt lukket.
 • P235: Hold dig kølig.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
læs mere læs mindre

40-222-3501 2K HS Unifill 4:1 Grey

 • Lager: Ikke på lager
 • Varenr.: 40-222-3501
 • Mængde: 3,50 L
Mængde begrænset - varen udgår

40-222-3502 2K HS Unifill 4:1 Black

 • Lager: 23 på lager
 • Varenr.: 40-222-3502
 • Mængde: 3,50 L
Mængde begrænset - varen udgår

40-222-3503 2K HS Unifill 4:1 White

 • Lager: Ikke på lager
 • Varenr.: 40-222-3503
 • Mængde: 3,50 L
Mængde begrænset - varen udgår
;