Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

20-350 Multi Soft Spartelmasse - Grå

Produktinformation

20-350 er en en multifunktionel fyld- og fin spartelmasse. Fyldt med mikro-ingredienser, hvilket giver en meget homogen påføring. Kan påføres i enten tynde og tykke lag, og er meget let at slibe. Høj vertikal stabilitet. Vedhæfter på overflader som slibet stål, galvaniseret zink, aluminium og glasfiber.

Bemærk denne spartelmasse er to komponent og skal mixes med hærder i forholdet 100 : 2-3. Brugstid ved 20°C 3-4 min.

Hærder medfølger ved køb.

Tørretid ved 20°: 25 min

Tørretid ved 60°: 10 min

Slibes med P150 - P240

 • Brancher: Autolakering, Storvognslakering, Metallakering
 • Mærke: Q-Refinish
 • Komponent type: 2-komponent
 • EAN: 4251380505067
 • Leverandør varenr.: 20-350-1600
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige gasser Brandfarlige faste stoffer Selvreaktive stoffer og blandinger

H-sætninger

 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H334: Kan forårsage allergi eller astma symptomer eller åndedrætsbesvær, hvis det indåndes.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.

P-sætninger

 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P403: Opbevares på et godt ventileret sted.
 • P235: Hold dig kølig.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
læs mere læs mindre

20-350 Multi Blød Spartel Grå Inkl. hærder

 • Lager: 537 på lager
 • Varenr.: 20-350-1600
 • Mængde: 1,60 KG
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE