Product added to basket
Loading
Loading

Swin Lacksysteme

20-10X 2K Hs Express Füller 5:1

Produkt information

Hurtigtørrende 2K HS fylder med gode slibe egenskaber og optimal toplak stand. Fylderen kan ved forskellig blandeforhold anvendes både som fylder eller som nass in nass fylder.

Anbefales til forarbejdning af store overflader, såsom lastvogne, busser og togvogne. Udmærker sig med en glat overflade, derved hurtig forarbejdningstid samt gode slibe egenskaber

 • Brancher: Storvognslakering
 • Produktfarve: Lysegrå, Sort
 • Type: Express fylder
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H332: Skadelig ved indånding.

P-sætninger

 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P233: Hold beholderen tæt lukket.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P240: Jord- og forbind beholderen og modtagelsesudstyret.
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P241: Brug eksplosionssikre [elektriske/blæse-/lyse-/...] udstyr.
 • P243: Grib ind for at forebygge statisk afladning.
læs mere læs mindre

20-109-5 HS Expressfüller Lichtgrau

 • Lager: 7 på lager
 • Varenr.: 2320109050
 • Mængde: 5 L
Mængde begrænset - varen udgår

20-110-5 5:1 HS Expressfüller Schwarz

 • Lager: 11 på lager
 • Varenr.: 2320110050
 • Mængde: 5 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE