Product added to basket
Loading
Loading

Swin Lacksysteme

20-1xx 2K Hs Express Fylder 5:1

Produktinformation

Swin lacksystem hurtigtørrende 2K HS fylder med gode slibe egenskaber og optimal toplak stand. Fylderen kan ved forskellig blandeforhold anvendes både som fylder eller som nass in nass fylder. 

Anbefales til forarbejdning af store overflader, såsom lastvogne, busser og togvogne. Udmærker sig med en glat overflade, derved hurtig forarbejdningstid samt gode slibe egenskaber. 

Farve Lysgrå – Sortgrå.

Mix forhold 5:1 Vol.

Hærder 30-100-5 normal, 30-200-5 kort, 30-300-1 express.

Fortynder SWIN-Universalfortynder kort, normal eller lang.

Sprøjteviskositet v/ 20 °C 18-20 s 4 mm D.

BEMÆRK

Kan overlakeres med alle SWIN 2K-lakker. Optimal Korrosionsbeskyttelse ved opbygning med Etch-Primer 10-213-10. Etch-Primer må først overlakeres efter fuldstændig gennem tørring (min. 1 Tim. v/20 gr) SWIN-Tolags Basislak kan først overlakeres efter fuldstændig gennem tørring af fylderen. Basislak skal indstilles med Universalfortynder Normal 60-101-6.

 • Brancher: Storvognslakering
 • Mærke: Swin Lacksysteme
 • Produktfarve: Lysegrå, Sort
 • Type: Express fylder
 • EAN: 5711559016507
 • Leverandør varenr.: 20-109-5
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.

P-sætninger

 • P243: Grib ind for at forebygge statisk afladning.
 • P240: Jord- og forbind beholderen og modtagelsesudstyret.
 • P233: Hold beholderen tæt lukket.
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P241: Brug eksplosionssikre [elektriske/blæse-/lyse-/...] udstyr.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
læs mere læs mindre

20-109-5 Hs Expressfüller Lysgrå

 • Lager: 16 på lager
 • Varenr.: 2320109050
 • Mængde: 5 L
Mængde begrænset - varen udgår

20-110-5 5:1 Hs Expressfüller Sort

 • Lager: 8 på lager
 • Varenr.: 2320110050
 • Mængde: 5 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE