Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

20-016 Blød 2K Polyester Spartelmasse

Produktinformation

20-016 er en 2K polyester blød letvægt orange spartelmasse, der kendetegnet ved en cremet konsistens. Vedhæfter på jern-, stål-, fiberglas og slibede galvaniske zinkoverflader. Fyld intensiv, homogen og meget let at slibe. Denne spartel er nem at påfører og forme, selv på vertikale overflader. 

Bemærk denne spartelmasse er to komponent og skal mixes med hærder i forholdet 100 : 2-3. Hærder medfølger ved køb.

Brugstid ved 20°C 3-4 min.

Tørretid ved 20°: 15-20 min

Tørretid ved 60°: 5 min

Slibes med P150 - P240

 • Brancher: Autolakering, Karosseriteknik, Storvognslakering
 • Mærke: Q-Refinish
 • Type: Polyester spartelmasse
 • Komponent type: 2-komponent
 • EAN: 4251380504954
 • Leverandør varenr.: 20-016-4500
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige gasser Selvreaktive stoffer og blandinger Brandfarlige faste stoffer

H-sætninger

 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H334: Kan forårsage allergi eller astma symptomer eller åndedrætsbesvær, hvis det indåndes.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.

P-sætninger

 • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P101: Hvis der er behov for lægehjælp, bør du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P103: Læs etiketten før brug.
læs mere læs mindre
Mængde begrænset - varen udgår
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE