Product added to basket
Loading
Loading

Sayerlack

Tz9935/Nn Farve Mat Pu Konverter Neutral 35 Glans

Produktinformation

Sayerlack glans 60 neutral/klar base og toplak i glans 60 til træ og møbler. TZ99**/XX er en 2K polyurethan topcoat til brug på køkkener, skabe, møbler og andre træ genstande.

Overfladerne behandlet med TZ99**/BB og TZ99**/NN viser fremragende ensartethed af matteringsmidlet, fremragende strækevne, høj blødhed at røre ved og god hårdhed.

Ved brug med TH0720/00. de pigmenterede topcoatinger TZ99**/BB og /NN garanterer også høj kemisk og fysisk modstand.

TZ99**/XX er specielt formuleret til tontomentriske systemer. TZ99**/BB (hvide og Tz99**/NN (neutral) baser skal tones med Sayerlack opløsningsmiddelbaserede pastaer TP2009/XX.

læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

H-sætninger

 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H370: Forårsager skade på organer <eller angiv alle berørte organer, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er beviseligt, at ingen andre eksponeringsveje forårsager fare>.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H301: Giftigt ved indtagelse.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H311: Giftig ved hudkontakt.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H331: Giftig ved indånding.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H371: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle organer, der påvirkes, hvis det er kendt> <angiv eksponeringsrute, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsruter medfører risikoen>.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
læs mere læs mindre
Mængde begrænset - varen udgår
;