Product added to basket
Loading
Loading

Sika

Flex 221 Pu Lim- Og Sealing Mass

Produktinformation

Sikaflex-221 er en multianvendelig enkomponent kvalitetspolyuretan lim-og fugemasse, Kan anvendes til indvendige fuger og lette limopgaver. Ældningsbestandig. Kan overmales. Hærder med luftens fugtighed. 

Sikaflex®-221 har god vedhæftning til mange forskellige materialer og danner permanent elastiske fuger med høj vedhæftningsstyrke. Velegnet til materialer som f.eks. metal, metalprimere og maling (tokomponente systemer), keramiske materialer og plast.

Er ideel som indendørs fuge og lette limapplikationer. Søg råd og udfør tests ved anvendelse på originale materialer som har tilbøjelighed til revnedannelse før anvendelse af Sikaflex®-221.

Dette produkt bør kun anvendes af professionelle, erfarne brugere. Der skal foretages afprøvninger på de aktuelle emner og under de aktuelle forhold for at sikre vedhæftning og materiale-kompatibilitet.

PRODUKTFORDELE

Vedhæfter til mange materialer. Ældningsbestandig. Kan overmales. Kan slibes. Giver ikke anledning til korrosion. Lugtsvag. ISEGA og NSF-godkendt ved kontakt med fødevarer.

 • Kemisk base: Enkomponent polyuretan
 • Farve (CQP001-1) Hvid, grå, sort
 • Hærdemekanisme Fugthærdende
 • Densitet afhængig af farve 1,3 kg/l
 • Non-sag egenskab God
 • Påføringstemperatur Omgivelsestemperatur 5 ─ 40 °C
 • Skinddannelsestid (CQP019-1) 60 minutterA
 • Åbentid (CQP526-1) 45 minutter A
 • Hærdehastighed (CQP049-1) (se diagram)
 • Svind (CQP014-1) 5 %
 • Shore A hårdhed (CQP023-1 / ISO 7619-1) 40
 • Brudstyrke (CQP036-1 / ISO 527) 1,8 MPa
 • Brudforlængelse (CQP036-1 / ISO 37) 500 %
 • Rivstyrke (CQP045-1 / ISO 34) 7 N/mm
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

H-sætninger

 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger på vandlevende organismer.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H351: Mistænkt for at forårsage kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en fare>.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H330: Dødbringende, hvis indåndet.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H334: Kan forårsage allergi eller astma symptomer eller åndedrætsbesvær, hvis det indåndes.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.

P-sætninger

 • P304 + P340: HVIS INDÅNDET: Flyt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har det behageligt med vejrtrækningen.
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P340: Fjern personen til frisk luft og hold vedkommende komfortabel med hensyn til vejrtrækningen.
 • P304: Hvis indåndet:
 • P311: Kontakt et giftinformationscenter/læge/...
 • P342: Hvis du oplever åndedrætsbesvær:
 • P342 + P311: Hvis du oplever åndedrætsproblemer: Ring til et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/...
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P284: Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn.
læs mere læs mindre

Flex 221 Hvid

 • Lager: 26 på lager
 • Varenr.: 52931
 • Mængde: 1 STK(300 ML)
Mængde begrænset - varen udgår

Flex 221 Let Grå

 • Lager: 12 på lager
 • Varenr.: 52916
 • Mængde: 1 STK(300 ML)
Mængde begrænset - varen udgår

Flex 221 Sort

 • Lager: Ikke på lager
 • Varenr.: 51646
 • Mængde: 1 STK(300 ML)
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE