Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

70-425 Thermo Coating Spray

Produktinformation

70-425  er en en komponent varmefast spraymaling. Anvendes til brug op til 650° C (1200° F). Den varmebestandig maling kan f.eks. bruges  i motorrummet eller ved udstødning. Fås i flere faver.

 • Brancher: Autolakering, Karosseriteknik, Storvognslakering, Metallakering
 • Mærke: Q-Refinish
 • Varmebestandig op til: 650 C°
 • EAN: 4251380501724
 • Leverandør varenr.: 70-425-0401

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige faste stoffer Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H222: Ekstremt brandfarlig aerosol.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H228: Brandfarlig fast stof.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H280: Indeholder gas under tryk; kan eksplodere ved opvarmning.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.

P-sætninger

 • P251: Brug ikke prik eller brænd, selv efter brug.
 • P337: Hvis øjenirritationen fortsætter:
 • P101: Hvis der er behov for lægehjælp, bør du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P312: Kontakt et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/... hvis du har det dårligt.
 • P211: Spray ikke mod en åben flamme eller anden tændkilde.
 • P273: Undgå udledning til miljøet.
 • P103: Læs etiketten før brug.
 • P410: Beskyttes mod sollys.
 • P271: Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P313: Få lægehjælp/rådgivning.
 • P412: Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C/122°F.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
læs mere læs mindre

70-425-0401 Thermo Coating Sort

 • Lager: 427 på lager
 • Varenr.: 70-425-0401
 • Mængde: 1 SPRAY(400 ML)
Mængde begrænset - varen udgår

70-425-0402 Thermo Coating Sølv

 • Lager: 330 på lager
 • Varenr.: 70-425-0402
 • Mængde: 1 SPRAY(400 ML)
Mængde begrænset - varen udgår
;