Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

50-200 Stenslagsbeskyttelse Protection Spray

Produkt information

500 ml Spray, fremragende stenslagsbeskyttelse. Syntetisk og gummi harpiksbaseret underdelbelægning til beskyttelse af for- og bagspoilere, paneler, hjulkasser osv. Kan overmales.

læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige faste stoffer Brandfarlige væsker Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H280: Indeholder gas under tryk; kan eksplodere ved opvarmning.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H222: Ekstremt brandfarlig aerosol.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.

P-sætninger

 • P101: Hvis der er behov for lægehjælp, bør du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
 • P412: Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C/122°F.
 • P211: Spray ikke mod en åben flamme eller anden tændkilde.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P410: Beskyttes mod sollys.
 • P251: Brug ikke prik eller brænd, selv efter brug.
 • P103: Læs etiketten før brug.
 • P261: Undgå indånding af støv/gas/dampe/sprøjt/aerosol.
 • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
læs mere læs mindre

50-200 Stenslagsbeskyttelse Spray Grå

 • Lager: Ikke på lager
 • Varenr.: 50-200-0502
 • Mængde: 1 SPRAY(500 ML)
Mængde begrænset - varen udgår

50-200 Stenslagsbeskyttelse Spray Sort

 • Lager: 7 på lager
 • Varenr.: 50-200-0501
 • Mængde: 1 SPRAY(500 ML)
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE