Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

40-2xx 2k Hs High-Build Sanding FIller

Produktinformation

40-200 / 40-210 / 40-215 er en serie af 2K High-Build slibefylde med fremragende påføring- og fyldeegenskaber. Let at slibe og hurtig tørrende. Ingen "krympninger" ingen randzoner.

 • Brancher: Autolakering
 • Mærke: Q-Refinish
 • Produktfarve: Lysegrå
 • Underlag: Gammel maling, Polyester spartel
 • EAN: 4251380509799
 • Leverandør varenr.: 40-215-3500

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige gasser Brandfarlige faste stoffer

H-sætninger

 • H341: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsrute, hvis det vedtages som pålideligt, at ingen andre eksponeringsruter udgør en risiko>.
 • H370: Forårsager skade på organer <eller angiv alle berørte organer, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er beviseligt, at ingen andre eksponeringsveje forårsager fare>.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H360: Kan skade frugtbarheden eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det endegyldigt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en fare>.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.

P-sætninger

 • P302: HVIS PÅ HUDEN:
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P378: Brug … til slukning.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P352: Vask med rigeligt vand/...
 • P370: I tilfælde af brand:
læs mere læs mindre
Mængde begrænset - varen udgår
;