Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

20-820 Onestep Spartel

Produktinformation

20-820 One-Step er en super let fyld- og multifunktionel gul spartelmasse med glasfiber. Meget cremet konsistens, som gør det muligt at arbejde i 2-4 mm lag. Kan anvendes til udfyldning af ujævnheder på slebet stål, galvaniseret zinc, aluminium og fiberglass overflader. Denne spartel er designet specielt til store reparationer af meget ødelagte overflader.

Bemærk denne spartelmasse er to komponent og skal mixes med hærder i forholdet 100 : 2-3. Brugstid ved 20°C 4-5 min.

Hærder medfølger ved køb.

Tørretid ved 20°: 25 min

Tørretid ved 60°: 10 min

Slibes med P180 - P240

 • Brancher: Autolakering, Karosseriteknik, Storvognslakering
 • Mærke: Q-Refinish
 • Komponent type: 2-komponent
 • EAN: 4251380502677
 • Leverandør varenr.: 20-820-1000
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Selvreaktive stoffer og blandinger Brandfarlige faste stoffer Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H334: Kan forårsage allergi eller astma symptomer eller åndedrætsbesvær, hvis det indåndes.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.

P-sætninger

 • P304: Hvis indåndet:
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P340: Fjern personen til frisk luft og hold vedkommende komfortabel med hensyn til vejrtrækningen.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
læs mere læs mindre
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE