Product added to basket
Loading
Loading

Teknos

Teknocoat Primer 1603 2K Syrehærdende

Produktinformation

Teknocoat Primer 1603 Syrehærdende 2K primer til træ med gode fyldeegenskaber og god slibbarhed på spånplade og MDF. Medium tixotrop primer. Opfylder E1 kravet m.h.t. formaldehydafspaltning.

 • Brancher: Trælakering
 • Mærke: Teknos
 • Underlag: Træ
 • Leverandør varenr.: 1686128

Sikkerhed og miljø

H-sætninger

 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger på vandlevende organismer.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.

P-sætninger

 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P304: Hvis indåndet:
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P304 + P340: HVIS INDÅNDET: Flyt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har det behageligt med vejrtrækningen.
 • P340: Fjern personen til frisk luft og hold vedkommende komfortabel med hensyn til vejrtrækningen.
 • P303 + P361 + P353: Hvis det kommer på huden (eller håret): Tag straks al forurenet tøj af. Skyl huden med vand [eller brus].
læs mere læs mindre

Teknocoat Primer 1603-20 Hvid

 • Lager: 1 på lager
 • Varenr.: 1603-20
 • Mængde: 20 L
Mængde begrænset - varen udgår

Teknocoat Primer 1603 HY0124 - Sort

 • Lager: 2 på lager
 • Varenr.: 1603-HY0124-20
 • Mængde: 20 L
Mængde begrænset - varen udgår
;