Product added to basket
Loading
Loading

Teknos

Teknocoat Primer 1603 2K Syrehærdende

Produktinformation

Teknocoat Primer 1603 Syrehærdende 2K primer til træ med gode fyldeegenskaber og god slibbarhed på spånplade og MDF. Medium tixotrop primer. Opfylder E1 kravet m.h.t. formaldehydafspaltning.

 • Brancher: Trælakering
 • Mærke: Teknos
 • Underlag: Træ
 • EAN: 5701939160494
 • Leverandør varenr.: 1T160312020

Sikkerhed og miljø

GHS

  Gasser under tryk Brandfarlige gasser Brandfarlige faste stoffer

H-sætninger

 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger på vandlevende organismer.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H351: Mistænkt for at forårsage kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en fare>.

P-sætninger

 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P240: Jord- og forbind beholderen og modtagelsesudstyret.
 • P233: Hold beholderen tæt lukket.
 • P403: Opbevares på et godt ventileret sted.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
læs mere læs mindre

Teknocoat Primer 1603-20 Hvid

 • Lager: 1 på lager
 • Varenr.: 1603-20
 • Mængde: 20 L
Mængde begrænset - varen udgår

Teknocoat Primer 1603 HY0124 - Sort

 • Lager: 2 på lager
 • Varenr.: 1603-HY0124-20
 • Mængde: 20 L
Mængde begrænset - varen udgår
;