Product added to basket
Loading
Loading

Lechler

Macrofan Ap Autolevel Primer

Produkt information

Macrofan AP Autolevel Primer er en 2K polyakryl høj solid selvnivellerende primer og filler til alle underlag og en plastbase til alle typer plast En fantastisk non-sanding med aktive anti-korrosionspigmenter.

Et fremragende produkt, der med plasttilsætningsstoffer tillader direkte påføring på al plast, der anvendes i bilindustrien: PP / EPDM, ABS, PC, PA, PVC, UP-GF, PBT, R-TBU, SMC, PUR.

Autolevel - flere anvendelser 
En primer i et vådt-i-vådt system med direkte vedhæftning på katodisk belagte og plastikunderlag på markedet for bilreparationer; kan direkte overmales uden slibning (m/b op til 5 dage) med efterlakering. Specielt velegnet til tætning af nye dele, der allerede er grundet med en katodisk belægning og til alle plastunderlag. Eller som sealer i en high build-tilstand til tør-på-tør-system.

Du kan opnå enhver grå skala nuance, fra hvid til sort, ved at bruge primeren/fylderen, hvilket hjælper med at dække overfladen og tilpasse sig farverne i de primere, der anvendes i O.E.M. (Original Equipment Manufacturer).

 • Brancher: Autolakering
 • Produktfarve: Hvid, Sort
 • Underlag: Aluminium, Gammel maling, Stål, Polyester spartel, Plastik
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

H-sætninger

 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H334: Kan forårsage allergi eller astma symptomer eller åndedrætsbesvær, hvis det indåndes.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H331: Giftig ved indånding.
 • H290: Kan være ætsende for metaller.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.

P-sætninger

 • P331: Må IKKE fremkalde opkastning.
 • P273: Undgå udledning til miljøet.
 • P310: Omgående ring til et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/...
 • P370: I tilfælde af brand:
 • P261: Undgå indånding af støv/gas/dampe/sprøjt/aerosol.
 • P378: Brug … til slukning.
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P262: Rør ikke øjnene, huden eller tøjet.
 • P301: Hvis det er blevet slugt:
 • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P235: Hold dig kølig.
 • P403: Opbevares på et godt ventileret sted.
 • P391: Opsamles spildet.
 • P301 + P310: Hvis det indtages: Ring straks til et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/...
læs mere læs mindre

MF302 Macrofan AP Autolevel Primer Hvid

 • Lager: 146 på lager
 • Varenr.: L0MF0302L2,5
 • Mængde: 2,50 L
Mængde begrænset - varen udgår

MF310 Macrofan AP Autolevel Primer Sort

 • Lager: 171 på lager
 • Varenr.: L0MF0310L2,5
 • Mængde: 2,50 L
Mængde begrænset - varen udgår
;