Product added to basket
Loading
Loading

Lechler

Macrofan Ap Autolevel Primer

Produktinformation

Macrofan AP Autolevel Primer er en 2K polyakryl høj solid selvnivellerende primer og filler til alle underlag og en plastbase til alle typer plast En fantastisk non-sanding med aktive anti-korrosionspigmenter.

Et fremragende produkt, der med plasttilsætningsstoffer tillader direkte påføring på al plast, der anvendes i bilindustrien: PP / EPDM, ABS, PC, PA, PVC, UP-GF, PBT, R-TBU, SMC, PUR.

Autolevel - flere anvendelser 
En primer i et vådt-i-vådt system med direkte vedhæftning på katodisk belagte og plastikunderlag på markedet for bilreparationer; kan direkte overmales uden slibning (m/b op til 5 dage) med efterlakering. Specielt velegnet til tætning af nye dele, der allerede er grundet med en katodisk belægning og til alle plastunderlag. Eller som sealer i en high build-tilstand til tør-på-tør-system.

Du kan opnå enhver grå skala nuance, fra hvid til sort, ved at bruge primeren/fylderen, hvilket hjælper med at dække overfladen og tilpasse sig farverne i de primere, der anvendes i O.E.M. (Original Equipment Manufacturer).

 • Brancher: Autolakering
 • Mærke: Lechler
 • Produktfarve: Hvid, Sort
 • Underlag: Aluminium, Gammel maling, Stål, Polyester spartel, Plastik
 • EAN: 8023816074845
 • Leverandør varenr.: L0MF0302L2.5
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

H-sætninger

 • H290: Kan være ætsende for metaller.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H331: Giftig ved indånding.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H334: Kan forårsage allergi eller astma symptomer eller åndedrætsbesvær, hvis det indåndes.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H332: Skadelig ved indånding.

P-sætninger

 • P262: Rør ikke øjnene, huden eller tøjet.
 • P370: I tilfælde af brand:
 • P403: Opbevares på et godt ventileret sted.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P331: Må IKKE fremkalde opkastning.
 • P261: Undgå indånding af støv/gas/dampe/sprøjt/aerosol.
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P310: Omgående ring til et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/...
 • P273: Undgå udledning til miljøet.
 • P301: Hvis det er blevet slugt:
 • P235: Hold dig kølig.
 • P391: Opsamles spildet.
 • P301 + P310: Hvis det indtages: Ring straks til et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/...
 • P378: Brug … til slukning.
 • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
læs mere læs mindre

Mf302 Macrofan Ap Autolevel Primer Hvid

 • Lager: 96 på lager
 • Varenr.: L0MF0302L2,5
 • Mængde: 2,50 L
Mængde begrænset - varen udgår

MF310 Macrofan AP Autolevel Primer Sort

 • Lager: 138 på lager
 • Varenr.: L0MF0310L2,5
 • Mængde: 2,50 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE