Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

70-420 Rallye Spray Universal Lak

Produktinformation

Q-Refinish 70-420 Rallye spray er en 1K spraymaling, designet til universel anvendelighed grundet fremragende vedhæftning på mange typer overflade. Hurtigtørrende og gode dæk-og fyldeegenskaber. Fri for bly, cadmium og krom.

En prisvenlig 1K spraymaling med hurtig tørretid, hvilket gør den god til dem, der har brug for basis spray maling til mindre reparationer på emner fremstillet af metal og plast eller til renovering af bildele. Ud over sin fremragende dækkevene kan 70-420 Rallye Spray også bruges som slibekontrolspray før slibning af spartelmasse eller primer.

Spraymalingen fås i to forskellige farver, hvor sort findes i tre forskellige glans muligheder: mat, silkeglans og blank/højglans. Hvid findes kun i blank/højglans. 

Anbefalet påføring, start med at afrense overfladen og spraydåsen omrystes grundigt , ca. 2 min. Sprøjtegange 2-3 til tør filmtykkelse 40-50 µm. Anvend evt. spraymaster for bedre kontrol. Afluftningstid 2-3 min mellem sprøjtninge. Spraymalingen er klar til brug. Tørring ved 20°C. Støvtør 20-30 min. berøringstør 6 timer. Klar til montering 24 timer. 

Er du på udkig efter en prisvenlig sort eller hvid spray maling, så er 70-420 den perfekte løsning. Du får en spraymaling som er hurtigtørrende, let at håndtere og alsidig.

 • Base: Nitro combination resin
 • Brancher: Autolakering, Karosseriteknik, Metallakering, Storvognslakering
 • Mærke: Q-Refinish
 • Produktfarve: Hvid blank, Mat sort, Sort blank, Sort silkeglas
 • EAN: 4251380501694
 • Leverandør varenr.: 70-420-0404
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige gasser Brandfarlige faste stoffer

H-sætninger

 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H280: Indeholder gas under tryk; kan eksplodere ved opvarmning.
 • H201: Eksplosivt; masseeksplosionsfare.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H222: Ekstremt brandfarlig aerosol.
 • H332: Skadelig ved indånding.

P-sætninger

 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P337: Hvis øjenirritationen fortsætter:
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P211: Spray ikke mod en åben flamme eller anden tændkilde.
 • P312: Kontakt et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/... hvis du har det dårligt.
 • P251: Brug ikke prik eller brænd, selv efter brug.
 • P412: Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C/122°F.
 • P101: Hvis der er behov for lægehjælp, bør du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P410: Beskyttes mod sollys.
 • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P313: Få lægehjælp/rådgivning.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P271: Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.
 • P103: Læs etiketten før brug.
læs mere læs mindre

70-420 Rallye Spraymaling Hvid Blank

 • Lager: 636 på lager
 • Varenr.: 70-420-0404
 • Mængde: 1 SPRAY(400 ML)
Mængde begrænset - varen udgår

70-420 Rallye Spraymaling Sort Blank

 • Lager: 1210 på lager
 • Varenr.: 70-420-0402
 • Mængde: 1 SPRAY(400 ML)
Mængde begrænset - varen udgår

70-420 Rallye Spraymaling Sort Mat

 • Lager: 4339 på lager
 • Varenr.: 70-420-0401
 • Mængde: 1 SPRAY(400 ML)
Mængde begrænset - varen udgår

70-420 Rallye Spraymaling Sort Silkeglans

 • Lager: 781 på lager
 • Varenr.: 70-420-0403
 • Mængde: 1 SPRAY(400 ML)
Mængde begrænset - varen udgår
;