Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

70-420 Rallye Spray Universal Lak

Produktinformation

Q-Refinish 70-420 Rallye spray er en 1K spraymaling, designet til universel anvendelighed grundet fremragende vedhæftning på mange typer overflade. Hurtigtørrende og gode dæk-og fyldeegenskaber. Fri for bly, cadmium og krom.

En prisvenlig 1K spraymaling med hurtig tørretid, hvilket gør den god til dem, der har brug for basis spray maling til mindre reparationer på emner fremstillet af metal og plast eller til renovering af bildele. Ud over sin fremragende dækkevene kan 70-420 Rallye Spray også bruges som slibekontrolspray før slibning af spartelmasse eller primer.

Spraymalingen fås i to forskellige farver, hvor sort findes i tre forskellige glans muligheder: mat, silkeglans og blank/højglans. Hvid findes kun i blank/højglans. 

Anbefalet påføring, start med at afrense overfladen og spraydåsen omrystes grundigt , ca. 2 min. Sprøjtegange 2-3 til tør filmtykkelse 40-50 µm. Anvend evt. spraymaster for bedre kontrol. Afluftningstid 2-3 min mellem sprøjtninge. Spraymalingen er klar til brug. Tørring ved 20°C. Støvtør 20-30 min. berøringstør 6 timer. Klar til montering 24 timer. 

Er du på udkig efter en prisvenlig sort eller hvid spray maling, så er 70-420 den perfekte løsning. Du får en spraymaling som er hurtigtørrende, let at håndtere og alsidig.

 • Base: Nitro combination resin
 • Brancher: Autolakering, Karosseriteknik, Metallakering, Storvognslakering
 • Mærke: Q-Refinish
 • Produktfarve: Hvid blank, Mat sort, Sort blank, Sort silkeglas
 • EAN: 4251380501687
 • Leverandør varenr.: 70-420-0402
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige gasser Brandfarlige faste stoffer

H-sætninger

 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H280: Indeholder gas under tryk; kan eksplodere ved opvarmning.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H201: Eksplosivt; masseeksplosionsfare.
 • H222: Ekstremt brandfarlig aerosol.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.

P-sætninger

 • P251: Brug ikke prik eller brænd, selv efter brug.
 • P271: Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.
 • P313: Få lægehjælp/rådgivning.
 • P211: Spray ikke mod en åben flamme eller anden tændkilde.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P337: Hvis øjenirritationen fortsætter:
 • P101: Hvis der er behov for lægehjælp, bør du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
 • P412: Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C/122°F.
 • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P312: Kontakt et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/... hvis du har det dårligt.
 • P103: Læs etiketten før brug.
 • P410: Beskyttes mod sollys.
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
læs mere læs mindre

70-420 Rallye Spraymaling Hvid Blank

 • Lager: 636 på lager
 • Varenr.: 70-420-0404
 • Mængde: 1 SPRAY(400 ML)
Mængde begrænset - varen udgår

70-420 Rallye Spraymaling Sort Blank

 • Lager: 1210 på lager
 • Varenr.: 70-420-0402
 • Mængde: 1 SPRAY(400 ML)
Mængde begrænset - varen udgår

70-420 Rallye Spraymaling Sort Mat

 • Lager: 4339 på lager
 • Varenr.: 70-420-0401
 • Mængde: 1 SPRAY(400 ML)
Mængde begrænset - varen udgår

70-420 Rallye Spraymaling Sort Silkeglans

 • Lager: 781 på lager
 • Varenr.: 70-420-0403
 • Mængde: 1 SPRAY(400 ML)
Mængde begrænset - varen udgår
;