Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

70-270 2K Uhs Voc Xpress Klarlak 2:1

Produktinformation

Q-Refinish 70-270 er en hurtigtørrende ultra high solid akryl klarlak. Udviklet til autolak, men kan også anvendes på andre overflader. Klar til polering efter 15 minutters forceret tørring ved 60°C samt afkøling. Ekstremt UV-resistent. 

Anbefalet påføring. Spray viskositet 16 - 19 s 4 mm DIN. Brug af gravity air/flow cup er det anbefalet at have disse indstillinger. 

Sprøjtetryk 2-2,5 BAR med sprøjtedyse 1,2-1,3 mm. Ved HVLP 1,2-1,3 mm og 2-2,5 BAR.

Sprøjtegange 0,5+ 1.

Tør filmtykkelse 50-60 µm. Flash off 5-7 min mellem lag

En 2K klarlak er et to-komponent coatingsystem, der kræver hærder for at aktivere hærdningsprocessen. Denne 2K ultra high solid klarlak har god holdbarhed, glansbevarelse og modstandsdygtighed over for gulning ved kemikalier, vejr og UV-stråling.

Klarlakken blandes 2:1 volume med den dedikeret hærder 70-270HN hærder. Brugstid 50 min ved 20 grader. Bemærk hærder medfølger ikke.

Klarlakken kan anvendes på solvent og vandbaseret basislakker.

Tørring ved 20 °C. Støvtør 1-1,5 time. klar til polering 3,4 timer. Fuld hærdet 4 dage.

Tørring ved 60 °C. Støvtør 10 min. klar til polering 15 min. Fuld hærdet 15 min + 3 dage.

IR tørring. Kortbølge 8 min. Mediumbølge 10 - 15 min.

 • Brancher: Autolakering, Storvognslakering, Metallakering, Trælakering
 • Mærke: Q-Refinish
 • Type: Klarlak
 • Produktfarve: Transparent
 • EAN: 4251380502707
 • Leverandør varenr.: 70-270-5000
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige faste stoffer Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H341: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsrute, hvis det vedtages som pålideligt, at ingen andre eksponeringsruter udgør en risiko>.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H360: Kan skade frugtbarheden eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det endegyldigt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en fare>.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H332: Skadelig ved indånding.

P-sætninger

 • P333: Hvis der opstår hudirritation eller udslæt:
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P261: Undgå indånding af støv/gas/dampe/sprøjt/aerosol.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P313: Få lægehjælp/rådgivning.
 • P271: Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.
læs mere læs mindre

70-270 2K Xpress Klarlak 2:1

 • Lager: 171 på lager
 • Varenr.: 70-270-5000
 • Mængde: 5 L
Mængde begrænset - varen udgår
;