Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

70-105 2K Ms Klarlak 2:1 Anti-Scratch

Produktinformation

70-105 er en ridsefast to komponent klarlak med UV-beskyttelse, der kan påføres uden at tilsætte fortynder. Fremragende glans og stabilitet af malingen sikres selv ved påføring af et enkelt lag. Derfor opnås en vigtig økonomi med hensyn til materiale og behandlingstid. Den er klar til brug efter tilsætning af den passende mængde hærder. Fremragende modstandsdygtighed over for alle miljø- og klimatiske forhold, gulningsbestandig og holdbar glans.

Blandingsforhold 2:1 med hærder 70-105HN (normal) eller 70-105HF (hurtig)

Anvendelse 15 - 17 s 4 mm DIN

Sprøjtepistol opsætning 1,2 - 1,3 mm ved 2,0 - 2,2 bar.

Forbrug 6-8 m2/l

Sprøjtegange  1-2.
Mellem belægningerne 5-10 min
Inden ovntørring 10-15 min

Lagtykkelse 40-50 my.

Tørretider (20/60 grader)

Støvfri: 30 minutter

Håndtering: 12 timer / 30 minutter

Klar til montering: 24 timer / 2 timer

Brugstid 4-6 timer.

 • Brancher: Autolakering, Storvognslakering, Metallakering
 • Mærke: Q-Refinish
 • Type: Klarlak
 • Produktfarve: Transparent
 • EAN: 4251380501267
 • Leverandør varenr.: 70-105-1000
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige faste stoffer Selvreaktive stoffer og blandinger Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H341: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsrute, hvis det vedtages som pålideligt, at ingen andre eksponeringsruter udgør en risiko>.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.

P-sætninger

 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P101: Hvis der er behov for lægehjælp, bør du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103: Læs etiketten før brug.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
læs mere læs mindre

70-105 2K Ms As Klarlak

 • Lager: Levering 8-9 hverdage
 • Varenr.: 70-105-1000
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår

70-105 2K Ms As Klarlak

 • Lager: 98 på lager
 • Varenr.: 70-105-5000
 • Mængde: 5 L
Mængde begrænset - varen udgår
;