Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

70-105 2K Ms As Klarlak 2:1

Produktinformation

70-105 er en to komponent akryl medium solid klarlak. Ridsefast og UV-resistent. Let at sprøjte, god gennemstrømning, hurtig tørring, intet tab af glans. Til brug på solvent og vandbaseret basefarve.

Blandeforhold

2:1 70-105HN / 70-105HF Q-Refinsh hærder

Påføring

15-17s 4 MM DIN

1,2-1,3mm (2,0-2,5 bar) / HVLP 1,2-1,3mm (2,0-2,2 bar)

Flash off mellem lag: 5-10 min

Før ovntørring: 10-15 min. 

Laktykkelse 40-50 my.

Tørretider (20 / 60 grader)

Støvfri: 30 minutter

Håndtering: 12 timer / 30 minutter

Klar til montering: 24 timer / 2 timer

Pot life 4-6 timer.

 

 • Brancher: Autolakering, Storvognslakering, Metallakering
 • Mærke: Q-Refinish
 • Type: Klarlak
 • Produktfarve: Transparent
 • EAN: 4251380501274
 • Leverandør varenr.: 70-105-5000
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Selvreaktive stoffer og blandinger Brandfarlige gasser Brandfarlige faste stoffer

H-sætninger

 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H341: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsrute, hvis det vedtages som pålideligt, at ingen andre eksponeringsruter udgør en risiko>.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.

P-sætninger

 • P103: Læs etiketten før brug.
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P101: Hvis der er behov for lægehjælp, bør du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
læs mere læs mindre

70-105-1000 2K Ms As Klarlak

 • Lager: 162 på lager
 • Varenr.: 70-105-1000
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår

70-105-5000 2K Ms As Klarlak

 • Lager: 163 på lager
 • Varenr.: 70-105-5000
 • Mængde: 5 L
Mængde begrænset - varen udgår
;