Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

50-300 Pu Klæbende Forsegler

Produktinformation

50-300 er en højstyrke, hurtig fugthærdende en-komponent polyurethan sealer. Efter hærdning forbliver den feksibel og klæber meget godt. 

Anvendes i bil-, marine- og bygge-/montagesektoren til limning af PVC, træ, PC, PBTO, PU, beton, glas og metal. Kan males, god UV-bestandighed og krymper ikke. Hærdningstid ved 23°C og 50 % RF 4 mm efter 24 timer.

Sikkerhed og miljø

GHS

  Selvreaktive stoffer og blandinger

H-sætninger

 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H261: I kontakt med vand frigives brandbare gasser.
 • H228: Brandfarlig fast stof.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H334: Kan forårsage allergi eller astma symptomer eller åndedrætsbesvær, hvis det indåndes.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H351: Mistænkt for at forårsage kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en fare>.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.

P-sætninger

 • P313: Få lægehjælp/rådgivning.
 • P304: Hvis indåndet:
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P311: Kontakt et giftinformationscenter/læge/...
 • P333 + P313: Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp/rådføring.
 • P304 + P340: HVIS INDÅNDET: Flyt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har det behageligt med vejrtrækningen.
 • P333: Hvis der opstår hudirritation eller udslæt:
 • P340: Fjern personen til frisk luft og hold vedkommende komfortabel med hensyn til vejrtrækningen.
 • P261: Undgå indånding af støv/gas/dampe/sprøjt/aerosol.
 • P342: Hvis du oplever åndedrætsbesvær:
 • P342 + P311: Hvis du oplever åndedrætsproblemer: Ring til et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/...
læs mere læs mindre

50-300 Pu Adhesive Tætningsmiddel Grå

 • Lager: 231 på lager
 • Varenr.: 50-300-3101
 • Mængde: 1 STK(310 ML)
Mængde begrænset - varen udgår

50-300 Pu Adhesive Tætningsmiddel Hvid

 • Lager: 202 på lager
 • Varenr.: 50-300-3103
 • Mængde: 1 STK(310 ML)
Mængde begrænset - varen udgår

50-300 Pu Klæbende Tætningsmiddel Sort

 • Lager: 63 på lager
 • Varenr.: 50-300-3102
 • Mængde: 1 STK(310 ML)
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE