Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

50-150 Hulrums Voks Brun

Produktinformation

50-150 er en tynd flydende korrosionsbeskyttelsesbelægning til beskyttelse af hulrum i biler, lastbiler, busser og andre genstande eller steder, hvor der anvendes antirustmidler. 

Produktet er vandafvisende og har rigtig gode penetreringsegenskaber og en „selvhelbredende effekt“.

Efter tørring efterlader den en let klæbrig voksbelægning, som har en god temperaturbestandighed op til omkring 180°C, så den kan bruges f.eks. i motorrummet. Når den tørres og opvarmes af sol eller motorvarme, lugter den ikke som konventionel hulrumsvoks.

500 ml: 2004/42/IIB(e)(840)​<550

1 Liter: 2004/42/IIB(e)(840)<448

læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige gasser Brandfarlige faste stoffer

H-sætninger

 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.

P-sætninger

 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P340: Fjern personen til frisk luft og hold vedkommende komfortabel med hensyn til vejrtrækningen.
 • P312: Kontakt et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/... hvis du har det dårligt.
 • P261: Undgå indånding af støv/gas/dampe/sprøjt/aerosol.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P304: Hvis indåndet:
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
læs mere læs mindre

50-150-0500 Hulrumsvoks Spray Brun

 • Lager: 1078 på lager
 • Varenr.: 50-150-0500
 • Mængde: 1 SPRAY(500 ML)
Mængde begrænset - varen udgår

50-150-1000 Hulrums Voks Brun

 • Lager: 57 på lager
 • Varenr.: 50-150-1000
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE