Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

50-100 Bitumen Ubc

Produktinformation

Undervognsbeskyttelse baseret på bitumen. Fremragende og holdbar beskyttelse mod rust og stensalg. Med lyddæmpende egenskaber og en dryp fri påføring.

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige væsker Brandfarlige gasser Brandfarlige faste stoffer

H-sætninger

 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H222: Ekstremt brandfarlig aerosol.
 • H280: Indeholder gas under tryk; kan eksplodere ved opvarmning.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.

P-sætninger

 • P261: Undgå indånding af støv/gas/dampe/sprøjt/aerosol.
 • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P251: Brug ikke prik eller brænd, selv efter brug.
 • P410: Beskyttes mod sollys.
 • P101: Hvis der er behov for lægehjælp, bør du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
 • P412: Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C/122°F.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P103: Læs etiketten før brug.
 • P211: Spray ikke mod en åben flamme eller anden tændkilde.
læs mere læs mindre

50-100-0500 Bitumen Ubc Spray

 • Lager: 540 på lager
 • Varenr.: 50-100-0500
 • Mængde: 1 SPRAY(500 ML)
Mængde begrænset - varen udgår

50-100-1000 Bitumen Ubc

 • Lager: 266 på lager
 • Varenr.: 50-100-1000
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE