Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

50-100 Bitumen Ubc

Produktinformation

Undervognsbeskyttelse baseret på bitumen. Fremragende og holdbar beskyttelse mod rust og stensalg. Med lyddæmpende egenskaber og en dryp fri påføring.

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige gasser Brandfarlige faste stoffer Selvreaktive stoffer og blandinger

H-sætninger

 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger på vandlevende organismer.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.

P-sætninger

 • P233: Hold beholderen tæt lukket.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
læs mere læs mindre

50-100-0500 Bitumen Ubc Spray

 • Lager: 540 på lager
 • Varenr.: 50-100-0500
 • Mængde: 1 SPRAY(500 ML)
Mængde begrænset - varen udgår

50-100-1000 Bitumen Ubc

 • Lager: 266 på lager
 • Varenr.: 50-100-1000
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE