Product added to basket
Loading
Loading

Swin Lacksysteme

2K Hs Airless Toplak

Produktinformation

Swin 2K HS Airless Toplak for del- og hellakering af Person- og Lastvogns køretøjer. Excellent forarbejdning, overfladehårdhed, UV/Vejrbestandighed samt kemisk og mekanisk holdbarhed.

Mix forhold 2:1 Volumen med hærder 30-100-5 normal eller 30-200-5 kort og fortynder SWIN-Universalfortynder kort, normal eller lang.

Sprøjteviskositet v/ 20 °C 18-22 s 4 mm D

Forarbejdningstid mixet 3-4 tim.

Lagtykkelse / Tørfilm 40-60 µm

Afluftningstid 10 min mellem sprøjtegangene og før ovntørring

læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

    Brandfarlige gasser

H-sætninger

  • H226: Brandfarlig væske og damp.
  • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
  • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
  • H332: Skadelig ved indånding.
  • H312: Skadelig ved hudkontakt.
  • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
  • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
  • H315: Forårsager hudirritation.

P-sætninger

  • P240: Jord- og forbind beholderen og modtagelsesudstyret.
  • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
  • P243: Grib ind for at forebygge statisk afladning.
  • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
  • P241: Brug eksplosionssikre [elektriske/blæse-/lyse-/...] udstyr.
  • P233: Hold beholderen tæt lukket.
  • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
  • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
  • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
læs mere læs mindre

Sw2101-10 2K Hs Airless Toplak Scania 1346692 Subgrå

  • Lager: Levering 18-19 hverdage
  • Varenr.: SW2101-10
  • Mængde: 10 L
Mængde begrænset - varen udgår

Sw2102-10 2K Hs Airless Toplak Volvo 1042 Seawolf Blå

  • Lager: Levering 18-19 hverdage
  • Varenr.: SW2102-10
  • Mængde: 10 L
Mængde begrænset - varen udgår
Mængde begrænset - varen udgår

Sw2104-10 2K Hs Airless Toplak Ral 9005 Dybsort

  • Lager: Levering 18-19 hverdage
  • Varenr.: SW2104-10
  • Mængde: 10 L
Mængde begrænset - varen udgår

Sw2105-10 2K Hs Airless Toplak DKF. 0013 Post-Rød

  • Lager: Levering 18-19 hverdage
  • Varenr.: SW2105-10
  • Mængde: 10 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE