Product added to basket
Loading
Loading

Swin Lacksysteme

2K Hs Airless Toplak

Produktinformation

Swin 2K HS Airless Toplak for del- og hellakering af Person- og Lastvogns køretøjer. Excellent forarbejdning, overfladehårdhed, UV/Vejrbestandighed samt kemisk og mekanisk holdbarhed.

Mix forhold 2:1 Volumen med hærder 30-100-5 normal eller 30-200-5 kort og fortynder SWIN-Universalfortynder kort, normal eller lang.

Sprøjteviskositet v/ 20 °C 18-22 s 4 mm D

Forarbejdningstid mixet 3-4 tim.

Lagtykkelse / Tørfilm 40-60 µm

Afluftningstid 10 min mellem sprøjtegangene og før ovntørring

læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.

P-sætninger

 • P243: Grib ind for at forebygge statisk afladning.
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P233: Hold beholderen tæt lukket.
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P240: Jord- og forbind beholderen og modtagelsesudstyret.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P241: Brug eksplosionssikre [elektriske/blæse-/lyse-/...] udstyr.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
læs mere læs mindre
Mængde begrænset - varen udgår
Mængde begrænset - varen udgår
Mængde begrænset - varen udgår

Sw2104-10 2K Hs Airless Toplak Ral 9005 Dybsort

 • Lager: Levering 9-10 hverdage
 • Varenr.: SW2104-10
 • Mængde: 10 L
Mængde begrænset - varen udgår

Sw2105-10 2K Hs Airless Toplak DKF. 0013 Post-Rød

 • Lager: Levering 9-10 hverdage
 • Varenr.: SW2105-10
 • Mængde: 10 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE