Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

20-100 Fiberglass Spartelmasse

Produkt information

20-100 er en grøn glasfiber forstærket polyesterspartelmasse, der kan påføres i et tykkere lag. Velegnet til brug til at forstærke beskadigede overflader, og vedhæftning på slebet stål og glasfiber overflader. Høj fyldkraft, homogen og nem at slibe.

Bemærk denne spartelmasse er to komponent og skal mixes med hærder i forholdet 100 : 2-3. Hærder medfølger ved køb.

Brugstid ved 20°C 4-5 min.

Tørretid ved 20°: 20 min

Tørretid ved 60°: 10 min

Slibes med P120 - P240.

læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige gasser Selvreaktive stoffer og blandinger Brandfarlige faste stoffer

H-sætninger

 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H334: Kan forårsage allergi eller astma symptomer eller åndedrætsbesvær, hvis det indåndes.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.

P-sætninger

 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P235: Hold dig kølig.
 • P403: Opbevares på et godt ventileret sted.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
læs mere læs mindre

20-100-1000 Fiberglass

 • Lager: 94 på lager
 • Varenr.: 20-100-1000
 • Mængde: 1 KG
Mængde begrænset - varen udgår

20-100-1800 Fiberglass

 • Lager: 99 på lager
 • Varenr.: 20-100-1800
 • Mængde: 1,80 KG
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE