Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

20-100 Fiberglass Spartelmasse

Produktinformation

20-100 er en grøn glasfiber forstærket polyesterspartelmasse, der kan påføres i et tykkere lag. Velegnet til brug til at forstærke beskadigede overflader, og vedhæftning på slebet stål og glasfiber overflader. Høj fyldkraft, homogen og nem at slibe.

Bemærk denne spartelmasse er to komponent og skal mixes med hærder i forholdet 100 : 2-3. Hærder medfølger ved køb.

Brugstid ved 20°C 4-5 min.

Tørretid ved 20°: 20 min

Tørretid ved 60°: 10 min

Slibes med P120 - P240.

læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Selvreaktive stoffer og blandinger Brandfarlige faste stoffer Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H334: Kan forårsage allergi eller astma symptomer eller åndedrætsbesvær, hvis det indåndes.

P-sætninger

 • P235: Hold dig kølig.
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P403: Opbevares på et godt ventileret sted.
læs mere læs mindre

20-100 Fiberglass Putty Inkl Hærder

 • Lager: 283 på lager
 • Varenr.: 20-100-1800
 • Mængde: 1,80 KG
Mængde begrænset - varen udgår

20-100 Fiberglass Putty Inkl Hærder

 • Lager: 42 på lager
 • Varenr.: 20-100-1000
 • Mængde: 1 KG
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE