Product added to basket
Loading
Loading

Teknos

Teknocoat 1633-20 Ral 9010 Hvid

Produktinformation

Teknocoat 1633 er en to komponent syrehærdende topcoat til industriel overfladebehandling af møbler og andet inventar af træ. Kun til indendørs brug.

 

God fyldig og ridsefast overflade. Meget god kemikalieresistens. Indeholder ingen aromatiske opløsningsmidler.

Blandingsforhold: 10 vægt-% TEKNOCOAT HARDENER 1399-12, 15 volumen-%

Potlife En dag ved en viskositet på 20 s DIN-cup 4, 20 °C. Ved overdosering af hærder er der risiko for misfarvning af lyse farver.

Systembehandling Grundes med et syrehærdende grundingsprodukt; TEKNOCOAT PRIMER 1603 eller et UV-grundingsprodukt. Anbefalet påføringsmængde max. 3 x 120 g/m².

Påføring Sprøjtning

 • Brancher: Trælakering
 • Mærke: Teknos
 • Underlag: Træ
 • EAN: 5700641186891
 • Leverandør varenr.: 1T163324010
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige faste stoffer Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger på vandlevende organismer.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H351: Mistænkt for at forårsage kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en fare>.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H334: Kan forårsage allergi eller astma symptomer eller åndedrætsbesvær, hvis det indåndes.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

P-sætninger

 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P233: Hold beholderen tæt lukket.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P310: Omgående ring til et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/...
 • P305 + P351 + P338: Hvis det kommer i øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er nemt at gøre. Fortsæt skylning.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P403 + P233: Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevar beholderen tæt lukket.
 • P403: Opbevares på et godt ventileret sted.
læs mere læs mindre

Teknocoat 1633-20 Ral 9010

 • Lager: 20 på lager
 • Varenr.: 1633-04-9010-10
 • Mængde: 10 L
Mængde begrænset - varen udgår
;