Product added to basket
Loading
Loading

Swin Lacksysteme

Mischlack Tonefarver

Produktinformation

Et komplet sortiment af Swin tonefarver. Swin mischlack er lakserie specielt udviklet til kommercielle køretøjer og storvogne, men som også kan anvendes til let industri.

Tonefarverne kan mixes med en række forskellige bindemidler, der giver dig mulighed for at blande forskellige topcoats. Alt fra højglans 2:1 topcoat, 6:1 grundfarve, 5:1 2K DTM, 1K DTM og Syntetisk lak.

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige faste stoffer Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.

P-sætninger

 • P240: Jord- og forbind beholderen og modtagelsesudstyret.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P241: Brug eksplosionssikre [elektriske/blæse-/lyse-/...] udstyr.
 • P271: Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P243: Grib ind for at forebygge statisk afladning.
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
læs mere læs mindre

Mischlack Sw1016 Intensiv Gul

 • Lager: 9 på lager
 • Varenr.: 2301016035
 • Mængde: 3,50 L
Mængde begrænset - varen udgår

Mischlack Sw1023 Lys Organic Gul

 • Lager: 3 på lager
 • Varenr.: 2301023035
 • Mængde: 3,50 L
Mængde begrænset - varen udgår

Mischlack Sw1024 Oxidgul

 • Lager: 4 på lager
 • Varenr.: 2301024035
 • Mængde: 3,50 L
Mængde begrænset - varen udgår

Mischlack Sw1028 Skinnende Gul

 • Lager: 5 på lager
 • Varenr.: 2301028035
 • Mængde: 3,50 L
Mængde begrænset - varen udgår

Mischlack Sw2009 Lys Økologisk Orange

 • Lager: 6 på lager
 • Varenr.: 2302009035
 • Mængde: 3,50 L
Mængde begrænset - varen udgår

Mischlack Sw2011 Intensiv Orange

 • Lager: 19 på lager
 • Varenr.: 2302011035
 • Mængde: 3,50 L
Mængde begrænset - varen udgår

Mischlack Sw3002 Rød

 • Lager: 16 på lager
 • Varenr.: 2303002035
 • Mængde: 3,50 L
Mængde begrænset - varen udgår

Mischlack Sw3004 Schalachrot

 • Lager: 4 på lager
 • Varenr.: 2303004035
 • Mængde: 3,50 L
Mængde begrænset - varen udgår

Mischlack Sw3009 Oxidrød

 • Lager: 6 på lager
 • Varenr.: 2303009035
 • Mængde: 3,50 L
Mængde begrænset - varen udgår

Mischlack Sw3020 Lys Rød

 • Lager: 23 på lager
 • Varenr.: 2303020035
 • Mængde: 3,50 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE