Product added to basket
Loading
Loading

Lechler

Hr102 Hydrofan One-Step Additiv Lt-Hh

Produktinformation

Specielt additiv til brug sammen med HYDROFAN HE Basecoat-system.

Sikkerhed og miljø

H-sætninger

 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H331: Giftig ved indånding.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H310: Dødelig ved hudkontakt.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H330: Dødbringende, hvis indåndet.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H301: Giftigt ved indtagelse.
 • H311: Giftig ved hudkontakt.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.

P-sætninger

 • P310: Omgående ring til et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/...
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
læs mere læs mindre

Hr102 Hydrofan One-Step Additiv Lt-Hh

 • Lager: 75 på lager
 • Varenr.: L0HR0102L1
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår
;