Product added to basket
Loading
Loading

Brenntag

Cellulosefortynder

Produktinformation

Brenntag cellulosefortynder til rengøring, og som sprøjtefortynder til visse malinger. Afrensning før maling: Cellulosefortynder kan bruges til rensning og fjernelse af fedtstof før maling. Fjerner også harpiks fra knaster.

 • Brancher: Autolakering
 • Mærke: Brenntag
 • Type: Cellulosefortynder
 • EAN: 5711559011373
 • Leverandør varenr.:

Sikkerhed og miljø

H-sætninger

 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.

P-sætninger

 • P310: Omgående ring til et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/...
 • P331: Må IKKE fremkalde opkastning.
 • P378: Brug … til slukning.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P370: I tilfælde af brand:
 • P301: Hvis det er blevet slugt:
 • P370 + P378: Ildslukningsmiddel: Brug ... til slukning.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P301 + P310: Hvis det indtages: Ring straks til et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/...
læs mere læs mindre

Cellulosefortynder 5 liter

 • Lager: 18 på lager
 • Varenr.: 1005-5
 • Mængde: 5 L
Mængde begrænset - varen udgår

Cellulosefortynder 25 Liter

 • Lager: 24 på lager
 • Varenr.: 1005-25
 • Mængde: 25 L
Mængde begrænset - varen udgår
;