Product added to basket
Loading
Loading

3M

Acryl Grøn Spot Putty

Produktinformation

3M Acryl Spot Putty er en lufttørrende trækspartel, designet til reparation af mindre overfladefejl, såsom ridser, pinholes og stenslag, inden applikation af topcoat. Let at slibe. Velegnet til spot repair. Klar til brug.

Acryl Green Putty 05096 fungerer bedst, når det påføres på primer eller polyester. Kan også påføres på rene og slibede malede overflader.

Gendanner glatte overflader ved at udfylde små pinholes, ridser, stenslag og andre mindre pletter i bil- og marinefinish. Med hurtigtørrende formel med 1,5 minutters arbejdstid og 15 minutters slibningstid.

 • Materiale: Akryl
 • Produktfarve: Grøn
 • Håndteringstid: 1m5 min
 • Slibetid: 15 Minute
 • Tørretid: 20 min
 • Brancher: Autolakering, Storvognslakering
 • Mærke: 3M
 • Type: Akryl spartelmasse
 • Komponent type: 1-komponent
 • EAN: 5711559009257
 • Leverandør varenr.: 7000028276
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Gasser under tryk Selvreaktive stoffer og blandinger Brandfarlige faste stoffer Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H351: Mistænkt for at forårsage kræft <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en fare>.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.

P-sætninger

 • P305 + P351 + P338: Hvis det kommer i øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er nemt at gøre. Fortsæt skylning.
 • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P310: Omgående ring til et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/...
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
læs mere læs mindre

Acryl Spot Putty Grøn 05096

 • Lager: 2 på lager
 • Varenr.: 88403-72
 • Mængde: 1 TUBE(428 ML)
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE