Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

99-200 2K Akryl Fortynder Normal

Produktinformation

99-200 2K Acrylic Thinner Normal er en universal fortynder designet til viskositetsjusteringer i 2K akrylbaserede malingsprodukter, særligt til 2K Q-Refinish klarlak og fillers.

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige gasser Selvreaktive stoffer og blandinger Brandfarlige faste stoffer

H-sætninger

 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.

P-sætninger

 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P310: Omgående ring til et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/...
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P331: Må IKKE fremkalde opkastning.
 • P362: Tag forurenet tøj af.
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P321: Specifik behandling (se ... på denne etiket).
 • P301: Hvis det er blevet slugt:
læs mere læs mindre

99-200 2K Akryl Thinner Normal

 • Lager: 458 på lager
 • Varenr.: 99-200-1000
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår

99-200 2K Akrylfortynder Normal

 • Lager: 146 på lager
 • Varenr.: 99-200-5000
 • Mængde: 5 L
Mængde begrænset - varen udgår
;