Product added to basket
Loading
Loading

Swin Lacksysteme

90-9006-10 Basislack Silber Metallic Ral 9006 Hvidaluminium

Produktinformation

Swin lacksysteme 90-9006 er en traditionel sølv metallic baselak i Ral 9006 Hvidaluminium til kvalitets lakering. Basefarven er sprøjtesikker og let at bearbejde. Skal overlakeres med SWIN 2K Klarlak.

Blandeforhold

Tilsæt 10% 2K-Hærder, derefter 1:1 med SWIN-Universalfortynder

Hærder 30-100-5 normal, 30-200-5 kort

Fortynder SWIN Universalfortynder kort, normal eller lang

Sprøjteviskositet v/ 20 °C 15-18 s 4 mm D

Påføringsmetode Sprøjtepistol (luft/overkop)

Potlife 1 arbejdsdag

Lagtykkelse / Tørfilm 20-25 µm

Afluftningstid 10-15 min

Bemærkning:

Brug passende bundfarve.

Må ikke anvendes på thermoplastisk bund.

Overlakeres med klarlak efter afluftning vådt i vådt uden mellem slibning – Skal overlakeres med klarlak inden for 8 tim.

Klassificering i henhold til forordning (EF) 1272/2008: Brandfarlig

læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige faste stoffer Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H228: Brandfarlig fast stof.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H261: I kontakt med vand frigives brandbare gasser.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H260: Ved kontakt med vand frigives brandfarlige gasser, som kan antændes spontant.

P-sætninger

 • P271: Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.
 • P241: Brug eksplosionssikre [elektriske/blæse-/lyse-/...] udstyr.
 • P243: Grib ind for at forebygge statisk afladning.
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P223: Må ikke komme i kontakt med vand.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
læs mere læs mindre
Mængde begrænset - varen udgår
;