Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

70-450 1K Klarlak Blank

Produktinformation

Q-Refinish 70-450 er en 1K højkvalitet hurtigtørrende højglans klarlak på spray. Anvendes til genstande af metal, træ, sten, glas, keramik, papir og for de fleste plastmaterialer.

Brugsanvisning

Inden brug, omryst dåsen i 2 minutter og udfør sprøjtetest inden du går i gang. Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Aerosolen skal have stuetemperatur.

Anbefalet påføring, 15-25 cm fra emnet af to sprøjtegange, til lagtykkelse 20-30 µm.n 2-3 afluftning mellem lag. Tørretid ved 20 grader, støvtør 15-20 min og berøringstør er 60 min. Bemærk at tørretiden afhænger af omgivende temperatur, luftfugtighed og tykkelsen af det påførte lag.

Brug en passende åndedrætsmaske (vi anbefaler type A2/P3)

 • Brancher: Autolakering, Storvognslakering
 • Mærke: Q-Refinish
 • Type: Klarlak
 • Produktfarve: Transparent
 • EAN: 4251380501809
 • Leverandør varenr.: 70-450-0400
læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige faste stoffer Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H280: Indeholder gas under tryk; kan eksplodere ved opvarmning.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H222: Ekstremt brandfarlig aerosol.
 • H361: Mistænkes for at kunne beskadige fertiliteten eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er klart bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør fare>
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H201: Eksplosivt; masseeksplosionsfare.

P-sætninger

 • P101: Hvis der er behov for lægehjælp, bør du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P211: Spray ikke mod en åben flamme eller anden tændkilde.
 • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P103: Læs etiketten før brug.
 • P271: Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P412: Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C/122°F.
 • P312: Kontakt et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/... hvis du har det dårligt.
 • P337: Hvis øjenirritationen fortsætter:
 • P313: Få lægehjælp/rådgivning.
 • P410: Beskyttes mod sollys.
 • P251: Brug ikke prik eller brænd, selv efter brug.
læs mere læs mindre

70-450 1K Klarlak Aerosol

 • Lager: 599 på lager
 • Varenr.: 70-450-0400
 • Mængde: 1 SPRAY(400 ML)
Mængde begrænset - varen udgår
;