Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

70-277 2K Xtrm-Dry Express Klarlak

Produktinformation

Q-Refinish 70-277 er en hurtigtørrende High solid klarlak med kort tørretid (5 min ved 60 grader). Udviklet til påføring på biler, maskiner og andet. 70-277 er kendetegnet ved høj modstandsdygtighed over for ridser og højglans med flot dybde. 

70-277 XTRM-DRY er en 2K klarlak med et meget høj tørstofindhold (high solid), hvilket betyder klarlakken er et to-komponent coatingsystem, der kræver en hærder for at aktivere hærdningsprocessen, klarlakken skal blandes med sin hærder i et blandeforhold: 100/50 med 70-277HN hærder (se teknisk datablad)

Anbefalet påføring. Spray viskositet 16-20 s 4 mm D. Ved brug af air/flow sprøjtepistol er det anbefalet at have disse indstillinger. Sprøjtetryk 4 bar. Sprøjtedyse 1,1-1,4 mm. Sprøjtegange 2. Afluftning 5 min, lagtykkelse 40-70 µm.

Som nævnt er det en hurtigtørrende klarlak, 20 grader, støvfri efter 15min, berøringstør 25 min, og gennemtør efter 1 time. Ved 40 grader er den monteringsklar efter 15 min, og ved 60 grader er den monteringsklar efter 5min. Brug tiden er 30 min ved 20 grader. 

Brug altid anbefalet sikkerhedsudstyr. 

læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

H-sætninger

 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H341: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsrute, hvis det vedtages som pålideligt, at ingen andre eksponeringsruter udgør en risiko>.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H370: Forårsager skade på organer <eller angiv alle berørte organer, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er beviseligt, at ingen andre eksponeringsveje forårsager fare>.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H360: Kan skade frugtbarheden eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det endegyldigt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en fare>.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H332: Skadelig ved indånding.

P-sætninger

 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
læs mere læs mindre

70-277-5000 Xtrm-Dry Klarlak

 • Lager: 49 på lager
 • Varenr.: 70-277-5000
 • Mængde: 5 L
Mængde begrænset - varen udgår
;