Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

70-260Hn Uhs Hærder Normal

Produktinformation

Hærder til 70-260 klarlak.

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige gasser Brandfarlige faste stoffer

H-sætninger

 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H334: Kan forårsage allergi eller astma symptomer eller åndedrætsbesvær, hvis det indåndes.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H330: Dødbringende, hvis indåndet.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H204: Brand- eller eksplosionsfare.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.

P-sætninger

 • P340: Fjern personen til frisk luft og hold vedkommende komfortabel med hensyn til vejrtrækningen.
 • P261: Undgå indånding af støv/gas/dampe/sprøjt/aerosol.
 • P304: Hvis indåndet:
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P312: Kontakt et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/... hvis du har det dårligt.
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
læs mere læs mindre

70-260Hn Uhs Hærder Normal

 • Lager: 404 på lager
 • Varenr.: 70-260HN-2500
 • Mængde: 2,50 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE