Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

70-260HF UHS Hærder Hurtig

Produkt information

Q-Refinish hurtig hærder til 70-260 klarlak.

læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige faste stoffer Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H341: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsrute, hvis det vedtages som pålideligt, at ingen andre eksponeringsruter udgør en risiko>.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H204: Brand- eller eksplosionsfare.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H360: Kan skade frugtbarheden eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det endegyldigt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en fare>.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H330: Dødbringende, hvis indåndet.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.
 • H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H370: Forårsager skade på organer <eller angiv alle berørte organer, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er beviseligt, at ingen andre eksponeringsveje forårsager fare>.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H334: Kan forårsage allergi eller astma symptomer eller åndedrætsbesvær, hvis det indåndes.

P-sætninger

 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P340: Fjern personen til frisk luft og hold vedkommende komfortabel med hensyn til vejrtrækningen.
 • P261: Undgå indånding af støv/gas/dampe/sprøjt/aerosol.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P312: Kontakt et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/... hvis du har det dårligt.
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P304: Hvis indåndet:
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
læs mere læs mindre

70-260Hf Uhs Hærder Hurtig

 • Lager: 59 på lager
 • Varenr.: 70-260HF-2500
 • Mængde: 2,50 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE