Product added to basket
Loading
Loading

Lechler

66009 Basecoat Sparkling Glass

Produktinformation

1K mat basefarve, der leverer en bemærkelsesværdig sølv-/chrom-belægningseffekt. Lechler 66009 Base Coat Sparkling Glass kan du opnå en imponerende sølv-/chrom-belægningseffekt. 

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Forberedelsen af underlaget skal sikre den bedste ensartethed og spejlende reflektion af overfladen. På allerede eksisterende ikke-opløsningsmiddelfølsomme belægninger påføres primerfillers og sealers fra MACROFAN-systemet; opløsningsmiddelfølsomme belægninger skal fjernes fuldstændigt. Lad primeren tørre op og slib som følger.

våd-i-våd: afslut med sandpapir P 600-800
tørslibning: afslut med sandpapir P 400

Affedt med 00665 HYDROCLEANER SLOW / 00699 HYDROCLEANER.

Respekter følgende instruktioner:

Påfør 2K-finish fra MACROFAN-systemet i enhver farve for at opnå en glat og lys overflade.·

Flash off i 24 timer ved 20°C og overlakere med 66009 BSB SPARKLING GLASS (lakken skal være tør, men ikke helt tværbundet).

Hvis underlagene ikke har brug for høj fyldning, påføres forseglere fra MACROFAN-systemet i enhver farve og efter højst 20-40 min. flash-off overlakere direkte med 66009 sparkling basecoat.

VIGTIGT!!

SLIB IKKE, RØR IKKE OVERFLADEN MED DINE HÆNDER FOR AT UNDGÅ AT SYNLIGE FINGERAFTRYK. 

læs mere læs mindre

Sikkerhed og miljø

GHS

  Selvreaktive stoffer og blandinger Gasser under tryk

H-sætninger

 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H302: Skadelig ved indtagelse.
 • H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H314: Forårsager alvorlige ætsninger af huden og øjenskader.

P-sætninger

 • P262: Rør ikke øjnene, huden eller tøjet.
 • P235: Hold dig kølig.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P301: Hvis det er blevet slugt:
 • P331: Må IKKE fremkalde opkastning.
 • P310: Omgående ring til et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/...
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
 • P403: Opbevares på et godt ventileret sted.
 • P370: I tilfælde af brand:
 • P378: Brug … til slukning.
 • P301 + P310: Hvis det indtages: Ring straks til et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/...
 • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
læs mere læs mindre

66009 Base Coat Sparkling Glass

 • Lager: 4 på lager
 • Varenr.: L0660009L1
 • Mængde: 1 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE