Product added to basket
Loading
Loading

Swin Lacksysteme

60-101-6 Universal Fortynder Normal

Produktinformation

Swin Lacksysteme 60-101 Universal Verdünner Normal er en enestående universal fortynder. Denne fortynder er velegnet til brug med en række forskellige belægninger, herunder Swin klarlak samt deres primer, og fylder system.

Sikkerhed og miljø

GHS

  Selvreaktive stoffer og blandinger Brandfarlige faste stoffer Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H317: Kan forårsage allergiske hudreaktioner.
 • H372: Forårsager skade på organer <eller angiv alle påvirkede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H371: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle organer, der påvirkes, hvis det er kendt> <angiv eksponeringsrute, hvis det er konklusivt bevist, at ingen andre eksponeringsruter medfører risikoen>.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H370: Forårsager skade på organer <eller angiv alle berørte organer, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det er beviseligt, at ingen andre eksponeringsveje forårsager fare>.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H412: Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H341: Mistænkt for at forårsage genetiske defekter <angiv eksponeringsrute, hvis det vedtages som pålideligt, at ingen andre eksponeringsruter udgør en risiko>.
 • H410: Meget giftigt for vandlevende organismer med langvarige virkninger.
 • H360: Kan skade frugtbarheden eller det ufødte barn <angiv specifik effekt, hvis kendt> <angiv eksponeringsvej, hvis det endegyldigt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en fare>.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.

P-sætninger

 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P260: Indånd ikke støv/dampe/gas/tåge/dampe/spray.
 • P271: Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.
 • P337: Hvis øjenirritationen fortsætter:
 • P361: Fjern straks alt forurenet tøj.
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P353: Skyl huden med vand [eller brus].
 • P280: Brug beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P313: Få lægehjælp/rådgivning.
 • P303: Hvis det kommer på huden (eller håret):
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
læs mere læs mindre

60-101-6 Universalverdünner Normal

 • Lager: 56 på lager
 • Varenr.: 2360101060
 • Mængde: 6 L
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE