Product added to basket
Loading
Loading

Q-Refinish

60-040 Spray Gun Rens Aerosol

Produktinformation

60-040 Sprøjtepistoler rens spray. Til effektiv og hurtig rengøring af sprøjtepistoler. Egnet til opløsningsmidler og vandfortyndbare malinger.

Sikkerhed og miljø

GHS

  Brandfarlige faste stoffer Brandfarlige gasser

H-sætninger

 • H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
 • H336: Kan forårsage døsighed eller svimmelhed.
 • H332: Skadelig ved indånding.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H312: Skadelig ved hudkontakt.
 • H222: Ekstremt brandfarlig aerosol.
 • H315: Forårsager hudirritation.
 • H225: Højt brandfarlig væske og damp.
 • H304: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer ned i luftvejene.
 • H373: Kan forårsage skade på organer <eller angive alle involverede organer, hvis kendt> ved langvarig eller gentagen eksponering <angiv eksponeringsvej, hvis det konklusivt er bevist, at ingen andre eksponeringsveje udgør en risiko>.
 • H280: Indeholder gas under tryk; kan eksplodere ved opvarmning.

P-sætninger

 • P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
 • P101: Hvis der er behov for lægehjælp, bør du have produktbeholderen eller etiketten ved hånden.
 • P410: Beskyttes mod sollys.
 • P412: Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C/122°F.
 • P338: Fjern kontaktlinser, hvis de er til stede og nemme at fjerne. Fortsæt skylning.
 • P271: Brug kun udendørs eller i et godt ventileret område.
 • P261: Undgå indånding af støv/gas/dampe/sprøjt/aerosol.
 • P251: Brug ikke prik eller brænd, selv efter brug.
 • P211: Spray ikke mod en åben flamme eller anden tændkilde.
 • P312: Kontakt et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge/... hvis du har det dårligt.
 • P501: Bortskaf indholdet/emballagen ved...
 • P103: Læs etiketten før brug.
 • P305: Hvis det kommer i øjnene:
 • P351: Skyld forsigtigt med vand i flere minutter.
 • P337: Hvis øjenirritationen fortsætter:
 • P313: Få lægehjælp/rådgivning.
 • P210: Hold dig væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
læs mere læs mindre

60-040-0400 Spray Gun Cleaner Aerosol

 • Lager: 443 på lager
 • Varenr.: 60-040-0400
 • Mængde: 1 SPRAY(400 ML)
Mængde begrænset - varen udgår
;
ANBEFALET TILKØB TIL DENNE VARE